+48 509 970 570

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Regulamin konkursu

Konkurs Wielkanocny

 

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy zabawkitotu.pl, należący do Toys Gallery sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512363992 (dalej "Organizator").
 2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook na profilu @zabawkitotu Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.zabawkitotu.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony od 22.03.2021do 31.03.2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 04.04.2021
 2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 22.03 do 31.03.2021 roku.

3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca własne konto w serwisie Facebook, która reprezentuje w konkursie osobę małoletnią poniżej 18 roku życia lub osoba małoletnia poniżej 18 roku życia pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Udział w Konkursie nie może być podejmowany w ramach działalności gospodarczej takiej osoby.

4. ZASADY KONKURSU

 1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §4 pkt 13 niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- polubienie posta konkursowego „Konkurs na kartkę wielkanocną”

- napisanie komentarza i wysłanie pracy konkursowej pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @zabawkitotu w serwisie Facebook, w czasie trwania konkursu (od 22.03 do 31.03.2021).

- akceptacja regulaminu (wysyłając pracę konkursową zgadzasz się na akceptację regulaminu)

Zadanie konkursowe polega na:

Wykonaniu kartki wielkanocnej. Technika plastyczna wykonania kartki na Wielkanoc jest dowolna.

 1. Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze opublikowane w serwisie Facebook, na profilu @zabawkitotu umieszczone w postaci komentarzy pod postem konkursowym z dnia 22.03.2021 roku.
 2. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych komentarzy. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z regulaminem serwisu Facebook lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie zostaną umieszczone na profilu lub zostaną usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.
 3. W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:

- zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,

- jego treść nie będzie odpowiednia dla dzieci w każdym wieku,

- pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,

- będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §4 pkt 2 oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.
 2. Do dnia 2 kwietnia 2021 roku Organizator powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu (dalej „Jury”).
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednym etapie:

- najpóźniej do końca dnia 04.04.2021, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 22.03-31.03.2021 roku, Jury wybierze najciekawszą pracę konkursową i wyłoni kolejno 2 zwycięzców Nagrody w Konkursie.

 1. Ocena Jury w powyższym zakresie będzie swobodna. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu, będący autorem wybranej przez Jury Pracy Konkursowej, zostanie nagrodzony jedną Nagrodą, o której mowa w §6.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @zabawkitotu w Portalu Facebook do 04.02.2021 roku.
 4. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, przesłać wiadomość na adres kontakt@zabawkitotu.pl (lub we wiadomości przez profil Facebook @zabawkitotu)zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres na który powinna zostać przesłana nagroda wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz adresem email. Niezachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do Nagrody.
 5. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
 6. a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
 7. b) że odpowiedź zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §5 niniejszego Regulaminu,
 9. d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,
 10. e) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,
 11. f) jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczeń zawartych powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,
 12. g) niniejszy Regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
 13. h) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §4 pkt 16

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik Konkursu, tylko w przypadku otrzymania informacji o wygranej w Konkursie dobrowolnie podaje następujące dane osobowe:

- swoje imię i nazwisko,

- swój adres zamieszkania: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania,

- numer telefonu.

 1. Niniejszym informujemy, że Toys Gallery sp. z o.o., jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
 5. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ podstawą przetwarzania danych w Konkursie jest zgoda Uczestnika, jej wycofanie będzie skutkowało niemożliwością uwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania Nagrody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
 6. Kontakt z Administratorem można zrealizować wysyłając email na adres: kontakt@zabawkitotu.pl

6. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są 2 sztuki zestawu kreatywnych koralików Aquabeads, marki Epoch. Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednej sztuki nagrody. Sponsorem nagrody jest firma EPOCH Traumwiesen GmbH.
 2. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską w terminie do 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez danego uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę, warunku, o którym mowa w §4 pkt 13, na adres podany przez zwycięzcę.
 3. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych kontaktowych do wysyłki przez Zwycięzcę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika Konkursu bądź zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem Konkursu oraz przesłanie przyznanej nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
 5. Niewydane nagrody i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
 6. Ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w doręczeniu przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą nie być zależne od Organizatora, jednakże w razie zaistnienia takich opóźnień lub nieprawidłowości, Organizator podejmie starania celem zgłoszenia stosownych roszczeń lub reklamacji podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłek.

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w ustawowym terminie od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na adres kontakt@zabawkitotu.pl z dopiskiem „Konkurs Wielkanocny”. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

8. INNE POSTANOWIENIA

 1. Dla niniejszego Regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium