zabawkitotu.pl | to tu są zabawki dla dzieci
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Kategorie
Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego

zabawkitotu.pl

 

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu www.zabawkitotu.pl oraz dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.zabawkitotu.pl

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy zabawkitotu.pl prowadzony jest przez TOYS GALLERY Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10/U10, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9512363992, REGON 146515521, kapitał zakładowy 30.000,00 zł. wpłacony w całości, dalej zwaną „Usługodawcą“.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 1. Sklep Internetowy zabawkitotu.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z  Towarami, w tym z cenami i dostępnością Towarów oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • połączenie z siecią Internet;
 • zaktualizowana przeglądarka internetowa;
 • przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript;
 • przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.
 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu internetowego, a także opinie, które Sprzedawca upublicznia za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili Towar w Sklepie. Sprzedawca zastrzega, że może wysyłać prośbę o opinie o zakupionych Towarach do Klientów poprzez wysłanie zapytania email. Sklep uczestniczy także w programie „Zaufane Opinie Ceneo”, gdzie Użytkownicy serwisu Ceneo, będący jednocześnie Kupującymi w Sklepie Internetowym mogą pozostawić opinię o Towarach lub Sklepie Internetowym ocenianego Sprzedającego. Program „Zaufane Opinie Ceneo” objęty jest regulaminem jego wydawcy.
 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą: drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie. Przy czym zamówienia Klienci zobowiązani są składać zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom i Klientom kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem aplikacji czatu dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Szczegóły kontaktowe Sprzedawca udostępnia w zakładce Kontakt: https://zabawkitotu.pl/kontakt.
 5. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 6. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

 § 2

DEFINICJE

 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Dostawa Produktów - umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim, świadczącym usługi kurierskie;
 2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 3. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość”;
 4. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży;
 5. Konsument - osoba fizyczna (oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą rozumiana jako Przedsiębiorca na prawach konsumenta) dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.
 7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Administratora w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje złożenia Zamówienia;
 8. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 9. Lead Magnet – Treści cyfrowe, w tym Newsletter, dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 10. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 11. Newsletter – Lead Magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych, edukacyjnych oraz informacyjnych przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 12. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towary,, miejsce odbioru lub Dostawy Towarów oraz formę płatności ceny za Towar;
 13. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzone Zamówienie – w trakcie kompletowania lub Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do wysyłki) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;
 14. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w niniejszym Regulaminie;
 15. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym w odrębnej zakładce;
 16. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 17. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem elektronicznym www.zabawkitotu.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towary u Sprzedającego;
 18. Sprzedający – TOYS GALLERY Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10/U10, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, NIP 9512363992, REGON 146515521.
 19. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
 20. Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku.
 21. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (Zamiennie nazywana Umowa LM) – Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie o tytule „Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza Klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie adresu e-mail.
 22. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosujące się do Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 23. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 24. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar;

 

 § 3

ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Towarów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów.
 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są poniżej w niniejszym Regulaminie.
 4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towarów. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać m.in. ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Administratora lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

 § 4

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox’a]) Regulaminu i Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta, oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgoda na przekazywanie przez Administratora osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację.
 2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towarów od Sprzedającego, jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają.
 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 9. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość/kup bez rejestracji”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące:
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika
 • jego numer telefonu
 • adres ewentualnej dostawy Towarów
 • oraz opcjonalnie NIP i nazwę firmy.

10. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox’a] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Klauzuli. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

11. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:

 • dane Zamówienie zostaje anulowane, albo
 • Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

12. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość), w przypadku wskazania sposobu dostawy poprzez wysyłkę, zobowiązany jest podać poprawne następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

13. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie produktów za pomocą wyszukiwarki oraz stosuje domyślne sortowanie  oferowanych produktów na stronach Sklepu internetowego. W wynikach wyszukiwania pojawiają się produkty spełniające kryterium wpisanej frazy, a następnie wyniki te plasowane są na liście podpowiedzi według domyślnego sortowania. Domyślne sortowanie wyników opiera się o jak najlepsze dopasowanie wyszukiwanej frazy do zasobów informacyjnych Sklepu internetowego poprzez sprawdzenie dopasowania w polach: nazwa, opis produktu, parametry produktu, a także zweryfikowaniu aktualnej dostępność towarów. Użytkownik może samodzielnie zmienić sposób sortowania towarów na stronach Sklepu internetowego wybierając sortowanie alfabetyczne lub według ceny oferowanego towaru lub według marki. Sklep nie prowadzi reklamowej klasyfikacji produktów.

 

 § 5

ZAMÓWIENIE

 

1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 • przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
 • z wykorzystaniem formuły „gość” - bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli.
 • przez zalogowanie się którąkolwiek z dostępnych w sklepie metod, w tym Zaloguj się przez Facebook lub Zaloguj się przez Google.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

 • wybiera Towar/y, który/e ma/ją być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go/ich do Koszyka;
 • wybiera sposób dostawy Towarów z listy dostępnej w Sklepie Internetowym oraz akceptuje koszty dostawy;
 • wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
 • weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce dostawy, danych Użytkownika oraz cenę za Towar oraz formę płatności;
 • potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
 • Zaznacza opcję „Kupuję i płacę”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty;

5. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”, „Złożone zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.

6. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

8. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).

9. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

 • poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
 • zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

10. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

11. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru lub Dostawy Towaru na adres, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

12. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia).

13. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Zamówienia.

14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

15. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia (podanie błędnego numeru telefonu, błędnego adresu e-mail, błędnego adresu dostawy Towarów) lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w punktach powyżej.

16. Użytkownik może być informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, a także poprzez Konto, oraz poprzez aplikację Messenger).

17. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online („Przelew natychmiastowy” lub „Płatność kartą płatniczą” – przez usługodawcę Blue Media S.A. lub PayPro SA lub iMoje ING Bank Śląski S.A.) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

18. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni, następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika, w przypadku gdy zamówienie nie zostało opłacone.

 

§ 6

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących.

 

 § 7

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem.
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 • Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 • Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
 • Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać w formie e-mailowej.
 1. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedającego można znaleźć w Sklepie Internetowym.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
 • naruszał Regulaminu,
 • podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 • dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

 

 § 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia upoważniona przez Użytkownika do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Użytkownik w celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia lub na stronie internetowej zabawkitotu.pl w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres TOYS GALLERY Spółka z o.o. ul. Sidorska 117A, 21-500 Biała Podlaska, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@zabawkitotu.pl.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika Płatności, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 4. Po wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres (Sidorska 117A, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem TOYS GALLERY Spółka z o.o.) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Użytkownik.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Użytkownika z tytułu rękojmi za niezgodność Towarów z umową.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość od 01.01.2021 przysługuje przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną, zawarł umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla podmiotu charakteru zawodowego.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącym Konsumentami.

 

 § 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Administrator - TOYS GALLERY Spółka z o.o. ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10/U10, 02-972 Warszawa.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail dane@zabawkitotu.pl
 4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto w Sklepie Internetowym (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na stronie Sklepu.
 6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Administrator może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Administrator, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką Prywatności Cookies.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
 • zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie powyżej – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 2. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
 3. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail dane@zabawkitotu.pl
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies, korzystając ze Strony Sklepu, Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Administratorowi świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Administratora na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

17. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

 • Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 • Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 • Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
 • Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 • Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 • Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
 3. Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 

§ 11

REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towar zgodny z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na podstawie przepisów rozdziału 5a. Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z umową występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,

b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,

c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju (z uwzględnieniem przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk),

d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,

e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

f) Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,

g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

c) Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,

e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,

g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7. Reklamacje w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w wybranej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy:

 • pisemnie, na adres korespondencyjny: TOYS GALLERY Spółka z o.o. ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
 • pocztą elektroniczną, na adres: reklamacja@zabawkitotu.pl;
 • reklamowane towary prosimy odsyłać na adres ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska.

8. Sprzedający udostępnia Kupującemu Formularz reklamacji, z którego ten może skorzystać składając reklamację. 

9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe. Złożenie reklamacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

11. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

13. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca, Jeśli Kupujący zdecyduje się odesłać samodzielnie Towar niezgodny z umową i poniesie z tego tytułu koszty transportu odsyłanej rzeczy, zostanie mu zwrócona równowartość najtańszej dostępnej i adekwatnej do gabarytów towaru przesyłki oferowana przez Sprzedawcę. Jednocześnie przesyłki nadawane do Sprzedającego za pobraniem nie będą akceptowane i przyjmowane.

 

 § 12

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 13

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

do transakcji zawieranych w

sklepie internetowym zabawkitotu.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego.
 2. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” – w sposób dostępny u Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką (np. za pobraniem) w kwocie przekraczającej 5.000 PLN.
 3. W zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego, transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.).
 4. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia złożył taki wniosek Sprzedającemu.
 6. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (przelew natychmiastowy – Blue Media S.A. PayPro SA, iMoje ING Bank Śląski S.A.) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 7. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni, następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Po siedmiu (7) dniach nieopłacone zamówienie zostaje anulowane w systemie. 
 8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność za pobraniem, w momencie dostawy zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar przy odbiorze Towarów od kuriera. W przypadku zamówień powyżej 3000 zł sklep ma prawo zażądać zaliczki na konto bankowe w wysokości od 10 do 30% wartości zamówienia. Zamówienia zostaną przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sklepu. 

Dostępne formy płatności w sklepie internetowym zabawkitotu.pl

 • Przelew tradycyjny na konto bankowe
 • Płatność za pobraniem
 • Przelew natychmiastowy
 • BLIK
 • Karty płatnicze –
 • * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper (przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze), podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wyboru płatności Przelewy24 podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA. W przypadku wyboru płatności iMoje podmiotem świadczącym obsługę płatności jest ING Bank Śląski S.A.

ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór osobisty” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w wybranym miejscu odbioru, po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).
 3. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne dwa (2) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru”.
 4. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt. 3 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.
 6. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).
 7. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 9. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).
 10. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa kurierska”, lub wybranie innej formy dostawy Towaru, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.
 11. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§ 14

LEAD MAGNETS

 

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie Treść cyfrową dystrybuowaną w postaci elektronicznej za pomocą Newslettera.

3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet polega na dostarczeniu Użytkownikowi nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem w formie Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.

4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku Zapisz się, a następnie potwierdzeniu zapisu subskrypcji poprzez potwierdzenie zapisu na Newsletter. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Użytkownik proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt ze Sprzedawcą na adres kontakt@zabawkitotu.pl

5. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.

6. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.

7. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.

8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Użytkownik wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy LM. Użytkownik może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

9. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:

a) dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami - w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,

b) w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły - przez cały okres dostarczania Lead Magnet.

10. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową LM, Użytkownik może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.

Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,

b) Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,

c) Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Użytkownik poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,

d) Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

e) Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

f) Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.

12. Użytkownik ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.

13. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Użytkownikowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

14. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.

15. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Użytkownik nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,

c) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,

d) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

16. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.

17. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.

18. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez anulowanie subskrypcji w stopce otrzymywanego Newslettera.

19. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.

20. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.

21. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Użytkownik nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Użytkownikowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

 

 § 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Towarów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką plików Cookies rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 6. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie, oraz Wzoru formularza reklamacji.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.
 8. Aktualizacja regulaminu wchodzi w życie w dniu 13.06.2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej do pobrania wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego można skorzystać w przypadku zwrotu towaru.POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - KLIKNIJ TUTAJ

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Poniżej do pobrania znajduje się wzór formularza reklamacyjnego, z którego można skorzystać w przypadku niezgodności towaru z umową.

 

POBIERZ WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI – KLIKNIJ TUTAJ

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium